Att betala för sin resa är både en ekonomisk och moralisk fråga!

Ibland när jag möter resenärer och invånare märker jag att många tror att kollektivtrafiken enbart finansieras av biljettintäkterna. Många ser också gärna att biljettpriserna ska sänkas ytterligare. Det är därför värt att påminna att kollektivtrafiken endast till hälften finansieras av biljettintäkter. Denna andel sjönk dessutom under pandemin för att sedan landa på 46,6% för 2023. Resterande finansiering sker därför med regionala medel, dvs. via skatteuttaget.

Oppositionen kräver och fått igenom ett beslut i regionfullmäktige att en plan för självfinansiering på 50% ska tas fram under mandatperioden. Det innebär att förutom den årliga uppräkningen till följd av kostnadsutvecklingen behöver priserna i så fall höjas ytterligare, alternativt att kostnaderna minskas med dubbelt så mycket för att nå 50%-ig självfinansiering.

Samtidigt driver ett av samarbetspartierna att priserna ska sänkas eller åtminstone inte höjas, något som vi hörsammade inför budget 2023 för att sedan återgå till en höjning inför 2024 med 2,6%, vilket var den lägsta i landet. Som läsaren kanske har noterat är prissättningen en het fråga i regionen.

Som aktiebolag är vi skyldiga att arbeta i enlighet med ägardirektivet och nämndens uppdrag. Dessa stipulerar bland annat att göra allt vi kan för att säkra de biljettintäkter som vi redan kan ha. En plan för intäktsäkring har tagits fram med bland annat fler biljettkontroller under de kommande åren. Dit hör också ett test av civila kontrollanter, framför allt i den öppna trafiken i Göteborgsområdet. Som styrelseordförande i Västtrafik har jag därför att se till att skattefinansieringsandelen blir så låg som möjligt, om vår ägare inte beslutar om annat. Med tanke på regionernas ekonomi under de kommande åren är prioriteringen att tillskjuta eventuellt ökad finansiering för att klara sjukvårdens obalanser. Då är det rimligt att arbeta för att höja resenärernas betalningsvilja för de resor de gör. Det är både en ekonomisk och moralisk fråga.

Bijan Zainali

[instagram-feed]
facebook Twitter Email