Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ligger bra framme med fokus på regional utveckling.

Nöden är uppfinningarnas moder. Så med våra förutsättningar med stad och land, med fjäll och hav, med industri, handel och civilsamhälle så har vi alla förutsättningar att utveckla vår del av regionen.

Förra veckan var jag i Stockholm på ett möte ihop med Sveriges 21 regioner. Det är ett nätverk där regionerna kan samtala direkt med departementen gällande hållbar regional utveckling. Västra Götalandsregionen ligger bra framme med fokus på regional utveckling. Vi har en bra och strukturerad organisation som ger bra förutsättningar för regionen att växa. Men…

Läs mer

Det är vi tillsammans som ser till att kedjan hålls intakt!

Miljö- och klimatarbetet i regionen är oerhört viktigt. Alla verksamheter och projekt som får ekonomiskt stöd har ett hållbarhetsansvar. Men regionen kan inte göra arbetet själv. Ingen kan göra jobbet ensam!

I november 2022 skrev ett antal forskare på DN att de ansåg att regeringen M, Kd och L presenterade en budget som skulle innebära ett dråpslag mot miljön på bred front. Den presenterade budgeten innebar minskade anslag till klimat och miljö. De områden som framförallt drabbades var miljöövervakning, åtgärder för havs- och vattenmiljö, skydd av…

Läs mer

En månad har nu gått sedan vi välkomnade år 2023.  

Så det är början av året och det är början av mandatperioden. Det är vi politiska kalenderbitare som i vår tideräkning även räknar in mandatperioder i vår tideräkning och vi har precis påbörjat mandatperioden 2023-2026.

I regionens nämnder och styrelser har nu arbetet påbörjats i den Rödgröna ledningen. Vi har tagit fram en gemensam plattform som lyfter våra gemensamma frågor och prioriteringar. Men en borglig regering innebär stora utmaningar för Västra Götaland och regionens verksamheter. Vår socialdemokratiska regering var frikostig med statsbidrag, både generella och riktade. Det innebär att koncernen…

Läs mer

Kollektivtrafikens utmaningar

Att pandemin påverkade hela samhället under 2019–2021 är väl de flesta överens om. Inom kollektivtrafiken kunde vi notera en ständigt ökande andel kollektiva resor fram till pandemin, och vi var på god väg att nå målsättningen att tredubbla andelen hållbara resor.

Under pandemin sjönk dock kollektivtrafikens marknadsandel jämfört med bilen från ca 33% till 21%. En utveckling som vändas om vi ska kunna uppfylla både klimatmålen och minska trängseln i våra större städer. Grunden för styrningen av kollektivtrafiken i Västra Götaland läggs i det så kallade Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet lyfter tre viktiga områden, nämligen en kollektivtrafik med…

Läs mer

Mer fokus på hållbarhet

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Regionens arbete med hållbarhetsfrågor kommer att få en extra skjuts i och med den nya politiska organisationen där ett hållbarhetsutskott under regionstyrelsen kommer att fokusera på regionen interna miljö- och sociala hållbarhetsfrågor.

Arbetet ska vara en integrerad del i samtliga nämnder och styrelsers planering av verksamheten. Att ständigt arbeta med de tre dimensionerna av hållbarhet, dvs. det ekologiska, sociala och ekonomiska, är ett viktigt sätt att skapa en balans, som inte bara gynnar den egna organisationen utan också skapar värde för samhället. Västra Götalandsregionen har länge varit…

Läs mer

Att skapa värde för invånarna är vår främsta uppgift

I mitt förra inlägg poängterade jag att ”de socialdemokratiska grundidéerna om ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle byggt på demokratiska grundvärderingar måste ständigt översättas till de omständigheter som råder i vår omvärld. För att möta utmaningarna krävs en återgång till det som är kännetecknande för den svenska demokratiska och parlamentariska traditionen. En tradition som bygger…

Läs mer

Medarbetare med rätt kompetenser behövs i alla delar av regionens verksamheter!

Förra veckan överraskades jag med informationen om att ett initiativ som jag tog för några år sedan nu blir verklighet. Det är sällan som vi i politiken ser tydliga resultat av vårt arbete. Därför blir det än roligare när det verkligen händer!

Jag har under mandatperioden suttit i Servicenämnden som vice ordförande. Verksamheten omfattar olika verksamheter så som patientmåltider, lokalvård, materialförsörjning till vården, konferensverksamhet, hjälpmedel, löneservice och mycket mer. En fråga som vi arbetat mycket med är uppgiftsväxling. När vården har svårt att hitta nya medarbetare så har vi arbetat för att servicemedarbetare ska kunna ta över…

Läs mer

SISTA PUSSELBITARNA PÅ PLATS

Idag den 29 november beslutar regionfullmäktige att utse politiska nämnder och styrelser i regionen. Därmed är en av de sista pusselbitarna på plats för mandatperioden. Vi har en spännande, och på många sätt utmanande, period framför oss.

Vi går återigen en mandatperiod till mötes där regionen styrs av en s-ledd ledning samtidigt som landet styrs av en moderatledd regering. Vi som har varit med ett tag minns vad som hände i kölvattnet av den ekonomiska krisen 2008. För varje tappad skattekrona kommer 30 öre i stöd från den nationella nivån. Tongångarna även…

Läs mer

Tidöavtalet gör att minoritetsstressen ökar!

I Västra Götalandsregionen finns det en politisk styrelse som heter Beredningen för mänskliga rättigheter. Under denna mandatperioden har jag varit vice ordförande för beredningen och jag har lärt mig otroligt mycket. Beredningen har arbetat med och lyft frågor som jag verkligen brinner för. Tillsammans med civilsamhället har vi försökt belysa de orättvisor som finns i samhället. I regionfullmäktige har jag lyft ämnen som människohandel, nationella minoriteter, hedersrelaterat våld, klimakterievård mm. Men det finns mycket kvar att arbeta med.

På senaste mötet ihop med människorättsorganisationer lyftes den minoritetsstress som växer i samhället idag. Under mötet ville människorättsorganisationerna ta upp en extra punkt kopplat till Tidöavtalet. Detta samarbetsavtal som regeringen vilar på har skapat en stark minoritetsstress rapporterade organisationerna. Det innehåller en rad åtgärder som tydligt strider mot de normer för mänskliga rättigheter som Sverige…

Läs mer

Från opposition till politisk ledning!

Nu är listorna för de politiska uppdragen fastställda av S i Västra Götalandsregionen. Vi hade vårt möte med S i VGR i Göteborg och listorna antogs på någon minut. Arbetet som föregick själva representantskapsmötet hade fördelat uppdragen mellan de tre olika partierna och sedan mellan distrikten. Ett samarbete mellan tre partier innebär en fördelning mellan de tre partierna i ledning. Vi har sedan 5 partidistrikt som vill ha uppdrag till sina förtroendevalda.

För Fyrbodals räkning så tappade vi några av de uppdrag där vi under mandatperioden haft presidieplats. Till exempel NU-sjukvården, Regionutvecklingsnämnden och Regionhälsan. Det är tre viktiga verksamheter som vi nu inte har ordförandeplatsen i efter uppgörelsen med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De kommer göra ett gott jobb, det betvivlar jag inte. Men för Fyrbodal innebar det…

Läs mer
[instagram-feed]
facebook Twitter Email