Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Kollektivtrafikens utmaningar

Att pandemin påverkade hela samhället under 2019–2021 är väl de flesta överens om. Inom kollektivtrafiken kunde vi notera en ständigt ökande andel kollektiva resor fram till pandemin, och vi var på god väg att nå målsättningen att tredubbla andelen hållbara resor.

Under pandemin sjönk dock kollektivtrafikens marknadsandel jämfört med bilen från ca 33% till 21%. En utveckling som vändas om vi ska kunna uppfylla både klimatmålen och minska trängseln i våra större städer. Grunden för styrningen av kollektivtrafiken i Västra Götaland läggs i det så kallade Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet lyfter tre viktiga områden, nämligen en kollektivtrafik med…

Läs mer

Mer fokus på hållbarhet

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Regionens arbete med hållbarhetsfrågor kommer att få en extra skjuts i och med den nya politiska organisationen där ett hållbarhetsutskott under regionstyrelsen kommer att fokusera på regionen interna miljö- och sociala hållbarhetsfrågor.

Arbetet ska vara en integrerad del i samtliga nämnder och styrelsers planering av verksamheten. Att ständigt arbeta med de tre dimensionerna av hållbarhet, dvs. det ekologiska, sociala och ekonomiska, är ett viktigt sätt att skapa en balans, som inte bara gynnar den egna organisationen utan också skapar värde för samhället. Västra Götalandsregionen har länge varit…

Läs mer

Att skapa värde för invånarna är vår främsta uppgift

I mitt förra inlägg poängterade jag att ”de socialdemokratiska grundidéerna om ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle byggt på demokratiska grundvärderingar måste ständigt översättas till de omständigheter som råder i vår omvärld. För att möta utmaningarna krävs en återgång till det som är kännetecknande för den svenska demokratiska och parlamentariska traditionen. En tradition som bygger…

Läs mer

Medarbetare med rätt kompetenser behövs i alla delar av regionens verksamheter!

Förra veckan överraskades jag med informationen om att ett initiativ som jag tog för några år sedan nu blir verklighet. Det är sällan som vi i politiken ser tydliga resultat av vårt arbete. Därför blir det än roligare när det verkligen händer!

Jag har under mandatperioden suttit i Servicenämnden som vice ordförande. Verksamheten omfattar olika verksamheter så som patientmåltider, lokalvård, materialförsörjning till vården, konferensverksamhet, hjälpmedel, löneservice och mycket mer. En fråga som vi arbetat mycket med är uppgiftsväxling. När vården har svårt att hitta nya medarbetare så har vi arbetat för att servicemedarbetare ska kunna ta över…

Läs mer

SISTA PUSSELBITARNA PÅ PLATS

Idag den 29 november beslutar regionfullmäktige att utse politiska nämnder och styrelser i regionen. Därmed är en av de sista pusselbitarna på plats för mandatperioden. Vi har en spännande, och på många sätt utmanande, period framför oss.

Vi går återigen en mandatperiod till mötes där regionen styrs av en s-ledd ledning samtidigt som landet styrs av en moderatledd regering. Vi som har varit med ett tag minns vad som hände i kölvattnet av den ekonomiska krisen 2008. För varje tappad skattekrona kommer 30 öre i stöd från den nationella nivån. Tongångarna även…

Läs mer

Tidöavtalet gör att minoritetsstressen ökar!

I Västra Götalandsregionen finns det en politisk styrelse som heter Beredningen för mänskliga rättigheter. Under denna mandatperioden har jag varit vice ordförande för beredningen och jag har lärt mig otroligt mycket. Beredningen har arbetat med och lyft frågor som jag verkligen brinner för. Tillsammans med civilsamhället har vi försökt belysa de orättvisor som finns i samhället. I regionfullmäktige har jag lyft ämnen som människohandel, nationella minoriteter, hedersrelaterat våld, klimakterievård mm. Men det finns mycket kvar att arbeta med.

På senaste mötet ihop med människorättsorganisationer lyftes den minoritetsstress som växer i samhället idag. Under mötet ville människorättsorganisationerna ta upp en extra punkt kopplat till Tidöavtalet. Detta samarbetsavtal som regeringen vilar på har skapat en stark minoritetsstress rapporterade organisationerna. Det innehåller en rad åtgärder som tydligt strider mot de normer för mänskliga rättigheter som Sverige…

Läs mer

Från opposition till politisk ledning!

Nu är listorna för de politiska uppdragen fastställda av S i Västra Götalandsregionen. Vi hade vårt möte med S i VGR i Göteborg och listorna antogs på någon minut. Arbetet som föregick själva representantskapsmötet hade fördelat uppdragen mellan de tre olika partierna och sedan mellan distrikten. Ett samarbete mellan tre partier innebär en fördelning mellan de tre partierna i ledning. Vi har sedan 5 partidistrikt som vill ha uppdrag till sina förtroendevalda.

För Fyrbodals räkning så tappade vi några av de uppdrag där vi under mandatperioden haft presidieplats. Till exempel NU-sjukvården, Regionutvecklingsnämnden och Regionhälsan. Det är tre viktiga verksamheter som vi nu inte har ordförandeplatsen i efter uppgörelsen med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De kommer göra ett gott jobb, det betvivlar jag inte. Men för Fyrbodal innebar det…

Läs mer

Regionfullmäktige

Bijan Zainali, Trollhättan, RegionrådLedamot regionstyrelsen, ledamot regionfullmäktige, ledamot Stiftelsen Innovatum, ordförande Västtrafik, ordförande Styrelsen för regionens tåg och spårvagnarbijan.zainali@vgregion.se070-588 70 69 Louise Åsenfors, UddevallaErsättare Regionstyrelsen, ledamot regionfullmäktige, förste vice ordförande Miljö- och regionutvecklingsnämnden, ordförande Stiftelsen Bohusläns Museum, ledamot Styrelsen för Dalslands Kanal ABlouise@asenfors.se070-200 99 99 Joakim Sjöling, VänersborgLedamot regionfullmäktige, ledamot Delregional nämnd Norra, ordförande Styrelsen…

Läs mer

Samarbete före konfliktorientering

Det har snart gått två månader efter valet. Runtomkring i Västra Götaland har det pågått politiska förhandlingar för att hitta politiska konstellationer som kan ta sig an de utmaningar som kommuner och regionen står inför. Det politiska landskapet är komplicerat och svårnavigerat. Det är dock alla politiska partiers ansvar att med respekt för valresultatet och sina grundläggande värderingar försöka göra det bästa under rådande politiska omständigheter.

När det arbetet är avslutat kommer också arbetet med valanalys att ta vid. För det regionala vidkommande innebar valresultatet totalt sett att vi återtog de fem förlorade mandaten sist, även om utfallet i första hand landade i Göteborg och göteborgsområdet. Det var ju också framför allt i Göteborg som partiet senast tappade mandat på grund…

Läs mer

Idag är en stor dag.

Idag har vi mandatperiodens första regionfullmäktige och vi kommer nu sätta ut riktning för i alla fall de fyra närmaste åren. Men vi siktar på att driva politik som innebär att vi vinner människors förtroende även efter nästa val.

Politik är ingen ”quick fix” utan det kräver uthållighet och långsiktighet. Demokrati måste få ta tid. Därför måste vi redan nu lägga grunden för kommande val och kommande mandatperioder. Vi måste visa på det samhället vi vill bygga samt vara tydliga och transparenta i våra visioner. För vi vet att det inte kommer bli lätt….

Läs mer


facebook Twitter Email