Mer fokus på hållbarhet

Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Regionens arbete med hållbarhetsfrågor kommer att få en extra skjuts i och med den nya politiska organisationen där ett hållbarhetsutskott under regionstyrelsen kommer att fokusera på regionen interna miljö- och sociala hållbarhetsfrågor.

Arbetet ska vara en integrerad del i samtliga nämnder och styrelsers planering av verksamheten. Att ständigt arbeta med de tre dimensionerna av hållbarhet, dvs. det ekologiska, sociala och ekonomiska, är ett viktigt sätt att skapa en balans, som inte bara gynnar den egna organisationen utan också skapar värde för samhället.

Västra Götalandsregionen har länge varit framgångsrik i det interna miljöarbetet, men det finns potential att ta ytterligare steg mot ökad ekologisk hållbarhet. Inom den sociala dimensionen kan också regionen spela en faciliterande roll. Arbetet med fullföljda studier för barn och unga är ett exempel på det. Här finns det också mer att göra när den rödgröna ledningen nu ska leda regionen.

Inom det ekonomiska området är förstås en hållbar ekonomi och långsiktiga ekonomiska förutsättningar en central fråga. Här konstaterar vi att den moderatledda regeringens snålt tilltagna stöd till regionen kan vara ett hinder som måste hanteras under de kommande åren.

Sett ur ett socialdemokratiskt perspektiv är jämlikhets- och jämställdhetsarbetet fundamentet för ett framgångsrikt agenda 2030-arbete. Dessa utgör dessutom två av de globala målen.

För oss som ledning är uppgiften klar. Såväl det interna som externa arbetet ska ha fokus på att beakta ekosystemens, människornas och samhällets totala begränsningar. Vårt uppdrag är att arbeta för att lämna över en bättre värld till våra barn och barnbarn.

Bijan Zainali
Regionråd (S)

[instagram-feed]
facebook Twitter Email