Dags att agera för jämställdhet – nu!

I Sverige är vi, med all rätt, stolta över vårt jämställda samhälle. Trots detta står vi inför en fortsatt utmanande ojämlikhet, särskilt när det gäller arbetsmarknaden. Den växande inkomstskillnaden mellan könen är ett tydligt tecken på att vi måste agera. SCB:s siffror visar att män i genomsnitt har en högre disponibel inkomst än kvinnor, en skillnad som fortsätter att växa, vilket innebär att jämställdheten i praktiken minskar. Kvinnor och män arbetar inom olika sektorer och yrken, där ”kvinnodominerade” yrken systematiskt värderas lägre än ”mansdominerade”. Detta är inte en naturlag utan en följd av historiska, kulturella och strukturella faktorer som kan och måste utmanas och förändras. Inte minst då kvinnor, särskilt de i sektorer som vård, omsorg och detaljhandel, är ryggraden i vår ekonomi och välfärd.

Ekonomisk jämställdhet är avgörande för hela samhällets välbefinnande. När kvinnor erhåller rättvisa löner och arbetsvillkor, stärks deras ekonomiska självständighet vilket bidrar till hushållets och samhällets ekonomi på bred front. Detta leder till ökad konsumtion och investeringar i framtida generationers utbildning och hälsa, vilket i sin tur skapar en starkare och mer hållbar ekonomi.

· Socialdemokraterna har alltid haft som mål att skapa ett starkare och tryggare Sverige genom att prioritera jobb och välfärd. Men för att verkligen bygga ett hållbart och inkluderande samhälle måste vi ta itu med de djupgående strukturella orättvisor som kvinnor i låglöneyrken dagligen konfronteras med.

· Vi måste bekämpa den könssegregerade arbetsmarknaden och aktivt arbeta för att höja statusen och lönerna inom kvinnodominerade yrken.

· Det är också kritiskt att vi förbättrar arbetsvillkor och tar itu den strukturella lönediskriminering som kvinnor utsätts för. För ett starkare samhälle måste vi stå upp för alla individers lika rättigheter, oavsett kön.

Det är dags att gemensamt bidra till förändring. Låt oss tillsammans arbeta föra att jämställdhet inte bara är ett mål på papper utan en verklighet för alla i vårt samhälle.

Ann-Britt Dahl
Ordförande Fyrbodals partidistri
kt

[instagram-feed]
facebook Twitter Email