Vi ser att samhället måste göra en insats för att få fler kvinnor anställda i bolagsstyrelser.

Vi ser att samhället måste göra en insats för att få fler kvinnor anställda i bolagsstyrelser. Trots bevis för att en jämn fördelning mellan kvinnor och män har positiva effekter och trots att det finns EU-lagstiftning som förbjuder könsdiskriminering är kvinnorna fortfarande långt färre än männen i bolagsstyrelserna i EU. Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män är särskilt påtaglig och oroande i den privata sektorn, i synnerhet i börsnoterade företag.

På senaste nämndsmötet med Miljö- och regionalutvecklingsnämnden fattades det beslut om att ge bidrag till ett projekt som kallas Styrelselistan. Styrelselistan syftar till att bidra till en förändring genom sitt arbete med att dels erbjuda en databas med potentiella styrelsekandidater som är kvinnor, utbilda kring vikten av jämställdhet och mångfald i styrelser, samt driva opinion kopplat till frågor om jämställt styrelsearbete.

Detta yrkade Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna avslag på och ville inte ge fortsatt medel till det pågående arbetet.

Konkurrenskraftiga företag kräver ett aktivt styrelsearbete där både kvinnor och män finns representerade. I Västra Götaland är andelen kvinnor i bolagsstyrelser låg. 16 procent av styrelserna är jämställda vilket är lägre än rikssnittet som ligger på 20 procent. Skillnaden mellan olika kommuner i Västra Götaland är stor, Vår Fyrbodalskommun Sotenäs ihop med Svenljunga och Härryda ligger i topp med runt 30 procent jämställda styrelser. Medan de med lägst andel jämställda styrelser finns i Kungälv, Ulricehamn och Mölndal. Endast 2 procent av styrelserna i Mölndal är jämställda.

När M, Kd och Sd säger nej till detta arbete så ger de inte något annat förslag på hur arbetet ska kunna utvecklas. De säger enbart nej.

Ungefär 60 procent av alla nyutexaminerade från universiteten i EU är kvinnor. Trots detta är kvinnor starkt underrepresenterade i det ekonomiska beslutsfattandet, särskilt högst upp i företagen.

Ökad delaktighet och större mångfald är avgörande för att nya idéer och innovativa strategier som bättre tjänar ett dynamiskt och blomstrande EU ska kunna föras fram. Ett brett spektrum av kompetens och färdigheter bidrar till bättre beslutsfattande och företagsstyrning, och driver på den ekonomiska tillväxten. Trots vissa framsteg under senare år kvarstår underrepresentationen av kvinnor i beslutsfattande ställning inom Europas företag och industri.

Att ständigt arbeta med att stärka mångfald i samhället är en viktig del för att både individ och samhälle ska utvecklas. Därför är jag väldigt glad över att det blev bifall till Styrelselistan. Nu fortsätter arbetet med fler jämställda styrelser för att därefter arbeta för ökad del av mångfald

Louise Åsenfors
Regionersättare.

[instagram-feed]
facebook Twitter Email