Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd

Vår gemensamma välfärd förutsätter att alla som kan arbeta också arbetar. Då ökar samhällets resurser och skatteintäkter. Då säkras också välfärdens finansiering. Rätten till arbete är, och har alltid varit, en ledstjärna för den socialdemokratiska politiken.

Socialdemokratins pragmatiska politik har alltid banat vägen för arbetstagare att med någorlunda bibehållen ekonomisk och social trygghet rusta sig för de nya jobben. Arbetslinjen är också en bärande del av Socialdemokraternas handlingsprogram inför valet i september, och den valbudget som vi är på väg att presentera för regionfullmäktige i juni.

Att utmaningarna på arbetsmarknaden är många märks särskilt i de kontakter vi har med olika branschföreträdare. Oavsett om det handlar om livsmedelsindustrin, transporter, industrin eller de offentliga verksamheterna med flera är bristen på kompetent arbetskraft en allt större flaskhals på arbetsmarknaden. Prognoser tyder på att detta problem kommer att accelerera framöver, dels för att den demografiska utvecklingen innebär fler pensionsavgångar, dels för att tillgänglig arbetskraft inte kommer att motsvara behovet. Digitalisering och automatisering lyfts ofta som förändringar som kan frigöra arbetskraft, likaså den ökande internethandeln. En annan outnyttjad arbetskraft går att finna i gruppen utrikes födda. För denna grupp måste samhällets insatser mobiliseras i ännu större omfattning. En viktig förutsättning är att svenskundervisningen håller en högre kvalitet och rustar individer med de språkkunskaper som krävs på arbetsmarknaden. Ansvaret är i första hand kommunernas men regionen kan bidra till arbetet genom att erbjuda fler praktikplatser där man kan öva upp sina språkfärdigheter. I vårt förslag till budget avsätts därför 10 mnkr för att öppna fler dörrar för dem som behöver en väg in på arbetsmarknaden. Redan idag är ca 17 procent av våra anställda utrikesfödda, varav nästan hälften från utomeuropeiska länder. Vi kan få fler att komma ut i arbete om vi hjälps åt. Alla tjänar på att fler försörjer sig på eget arbete. Vi vet att regionen, som en av landets största arbetsgivare, kan bättre!

Bijan Zainali
Oppositionsregionråd

[instagram-feed]
facebook Twitter Email