Ja, vi kan bättre!

I samband med sin första regeringsförklaring klargjorde vår partiledare tillika statsminister Magdalena Andersson regeringens tre viktigaste prioriteringar, nämligen att vända på varje sten för att minska segregationen och bekämpa den hänsynslösa brottsligheten, att driva på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela landet, och att ta tillbaka kontrollen över välfärden. Magdalena konstaterade att Sverige kan bättre.

Jag kan bara hålla med henne. Vi kan (och ska) bättre! Jag vill här fördjupa mig särskilt i den första prioriteringen. Segregationen har inte bara ett pris för de utsatta, utan är också en stor mänsklig, social och ekonomisk förlust för samhället. Ser vi på den demografiska utvecklingen i landet idag och framöver så kan vi konstatera att vi inte har råd att tappa en enda själ som vill och kan arbeta. Rekryteringsbehoven, inte bara inom den offentliga sektorn utan också i nästan alla branscher på arbetsmarknaden, är så stora att hela samhällets mänskliga resurser behövs om vi fortfarande ska kunna ha en välfungerande ekonomi i landet, och därmed även klara välfärdens utmaningar. Långsiktiga, strukturella och förebyggande insatser som skapar förutsättningar för alla nysvenskar att bli en del av vårt demokratiska samhälle måste därför ersätta kortsiktiga nödlösningar som inte alltid gett resultat.

För en bättre integration behöver ett antal grundläggande principer upprätthållas. För det första måste de demokratiska fri-och rättigheterna överordnas alla andra normsystem. Principerna om alla människors lika värde, jämlikhet och jämställdhet måste gälla hela samhället, och i ALLA grupper.

För det andra måste diskrimineringen på arbetsmarknaden motverkas aktivt. Det finns otaliga exempel på att människor trots matchande kompetens sorteras bort vid anställningar. Detta måste upphöra! Här har vi, inte minst som arbetsgivare, ett stort ansvar.

För det tredje måste fler nysvenskar skaffa sig goda språkkunskaper. Många faller utanför arbetsmarknaden redan vid detta första steg med stora samhällsförluster som följd. Svenskundervisningens resultat och kvalitet måste höjas. Här måste vi tillsammans med arbetsmarknadens parter ta ett ansvar för att öppna arbetsplatserna för nyanlända så att förvärvade språkkunskaper kommer till praktisk användning. Då blir vägen till egenförsörjning kortare. Det finns få saker som har så stor betydelse för barn unga som att ha goda förebilder. Att som vuxen visa sig kapabel att klara egenförsörjningen sätter tidigt grunden för barn och ungas bild av hur framtiden kommer att te sig. Att de vuxna tidigt kommer ut i arbete är därför avgörande för de ungas syn på samhället och framtidsmöjligheterna. Då känns framtiden ljusare, brottens väg otänkbar och samhällets vinster större.

Att bryta segregationen och motverka brottslighet är ett växelverkande samspel. Segregationen är en följd av de ökade samhällsklyftorna som har fått växa under de senaste decennierna. Att sluta dessa klyftor är en viktig insats för att också motverka brottsligheten.

Sverige kan och ska göra mer och bättre. Till det krävs mer solidaritet och mindre polarisering. Till det krävs mindre populism och mer samförstånd. Till det krävs mer socialdemokratisk politik!

Bijan Zainali
Oppositionsregionråd
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email