Samarbete före konfliktorientering

Det har snart gått två månader efter valet. Runtomkring i Västra Götaland har det pågått politiska förhandlingar för att hitta politiska konstellationer som kan ta sig an de utmaningar som kommuner och regionen står inför. Det politiska landskapet är komplicerat och svårnavigerat. Det är dock alla politiska partiers ansvar att med respekt för valresultatet och sina grundläggande värderingar försöka göra det bästa under rådande politiska omständigheter.

När det arbetet är avslutat kommer också arbetet med valanalys att ta vid. För det regionala vidkommande innebar valresultatet totalt sett att vi återtog de fem förlorade mandaten sist, även om utfallet i första hand landade i Göteborg och göteborgsområdet. Det var ju också framför allt i Göteborg som partiet senast tappade mandat på grund av den destruktiva debatten om infrastruktursatsningarna. Som parti är vi förstås nöjda med valresultatet som tydligt indikerade att våra hjärtefrågor också stämde väl överens med väljarnas. Även på den nationella nivån innebar valresultatet att partiet ökade sitt stöd och erövrade ytterliga sju mandat i riskdagen, även om man dessvärre tappade regeringsmakten.

Utan att föregripa valanalysen och de lärdomar som vi på alla nivåer måste dra kan vi ändå konstatera att partiets långsiktiga utveckling och position i svensk politik förutsätter ett ständigt pågående politikutvecklingsarbete. De socialdemokratiska grundidéerna om ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle byggt på demokratiska grundvärderingar måste ständigt översättas till de omständigheter som råder i vår omvärld. Idag möter vårt samhälle, vår region och världen nya hot och utmaningar som kräver aktiv politik. Inom klimat och miljö, inom säkerhetspolitik, inom välfärden och på arbetsmarknaden möts vi ständigt av nya hinder och utmaningar. För att möta alla dessa utmaningar krävs en återgång till det som är kännetecknade för den svenska demokratiska och parlamentariska traditionen. En tradition som bygger på samförstånd och innebär att partier i avgörande stunder sätter landets och medborgarnas intresse i främsta rummet. Den politiska polarisering som under de senaste åren präglat den svenska politiken, framdriven av populistiska idéer, måste stå tillbaka för allmänintresset, om vi både som region och som nation ska klara av den internationella konkurrensen. Det är enbart genom gemensamma tag av alla som detta kan bli möjligt. Det förutsätter i sin tur stort mått av lyhördhet och kompromissvilja.

Översatt till den regionala politiken innebär den kommande mandatperioden att vi nu i ledningsposition bör eftersträva breda samförståndslösningar grundade på våra grundläggande ideologiska värderingar. Med den ansatsen går vi in i den nya ledande rollen i regionen. Det förutsätter förstås allas goda vilja och engagemang. Det förutsätter också beslut och handlingslinjer som är väl underbyggda med fakta och mindre på ad hoc-tänkande. Budskapet är tydligt; samarbete framför politiskt käbbel. Det är vi alla skyldiga våra invånare. Nu sätter vi igång det arbetet.

Bijan Zainali
Regionråd (S)

[instagram-feed]
facebook Twitter Email