Samhället är vårt gemensamma bygge

Det finns lite olika uppfattningar om när västerlandets välstånd och utveckling satte fart. Ett är dock säkert, och det är att Europas frigörelse från vidskepelse och hokus pokus var en bidragande faktor. Många förknippar utvecklingen till renässansen, dvs. då människor frigjorde sig från den romersk-katolska kyrkans ok. Det går förstås att debattera länge och väl om start och slutpunkten för denna epok i framför allt Europas historia, men en viktig och nödvändig förändring som började vinna mark var synen på vetenskap och dess tillämpning och empiri.

Från att ett fåtal kunde väldigt lite om väldigt mycket, från att kunskap var överklassens gods började utvecklingen bli en samhällsfråga. Akademierna växte, kunskapskapitalet värdesattes och människans syn på sig själv, sin plats i världen, och sin roll i samhällsutvecklingen fördjupades. När människan frigjorde sig från alla mentala band, som överheten i dess olika former hade satt på henne, kom också den ekonomiska, sociala och individuella utvecklingen som har lett oss hit vi är idag.

Den nitiska läsaren undrar förstås vad är sensmoralen i resonemanget. Jo, om man betraktar en del pågående trender runt om i världen, delvis sprungna ur en del populistiska politiska ledares konspirationsteorier, kan man notera en växande skepsis mot vetenskap och existerande kunskaper. Detta har kommit till uttryck i olika former. Trumps retorik om s.k. Fake News, vissa politiska rörelsers fallenhet för populism och deras enkla lösningar på komplicerade samhälls- och världsproblem, men även numera en växande grupp av samhällsmedborgare som ser vetenskapen, och dess försök att hitta lösningar på människans ibland självförvållade problem och utmaningar, som en del av en större konspirationsteori om världsherravälde och profitering är bara några exempel. Inte bara här hemma utan också lite överallt i världen ser vi också människor som i rådande pandemi vägrar att vaccinera sig med ungefär samman argument som ovan.

Jag har ibland mött några av dessa och samtalat om deras förvridna syn på vaccinationens betydelse för samhället som helhet. Argumenten biter inte alltid hur man än försöker lyfta fram den kända vetenskapens kunskaper om de nödvändiga lösningarna. Vad konsekvensen av detta förhållningssätt blir vet nog bara vårdpersonalen som får ta konsekvensen av andras ogrundade beslut.

Jag menar förstås inte att man ska påtvinga människor något mot deras vilja. Människans okränkbarhet är en viktig del av vår demokratiska tradition och så ska det bestå. Men min slutsats är att samhället är i behov av en ny renässans, där vi återigen uppvärderar vår syn på kunskap och vetenskap. Fram till dess så vill jag bara återigen vädja alla ovaccinerade att gå och vaccinera sig. Din ”lilla” handling skyddar inte bara dig själv. Den skonar vårdpersonalen, och den skonar samhället. Det är bara genom vårt gemensamma ansvarstagande som vi kan ta oss ur denna pandemi och återgå till ett någorlunda normaltillstånd.

Bijan Zainali
Oppositionsregionråd
Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email