Vårdskador ökar i Västra Götalandsregionen. I stället för att stärka den egna verksamheten så fortsätter den grönblå ledningen att satsa på upphandlad vård.

Idag när regionstyrelsen träffas kommer vi notera informationen gällande en rapport om patientsäkerhet. Regionstyrelsen gav den regiondirektören i uppdrag 2010 att varje år upprätta en regional patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen. Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Inga vårdskador kan därför anses acceptabla och arbetet för en gemensam och stark patientsäkerhetskultur med målet att minska vårdskador behöver fortsatt prioriteras på alla nivåer.

Målet är att Västra Götalandsregionen ska ha en hög patientsäkerhet för att förhindra onödigt lidande för patienten. Det finns även en samhällsekonomisk vinst att undvika förlängda vård- och behandlingsinsatser när det inte är nödvändigt. Men i patientsäkerhetsberättelsen visas att flera av målen inte nås. Det handlar om bland annat om vårdrelaterade infektioner och trycksår. I stället för att närma sig målet går utvecklingen åt andra hållet. Vårdrelaterade infektioner har ökat från 5,3 till 5,6. Trycksår har ökat från 6,3 till 6,6.  

Det är viktigt att regionen stärker sitt arbete kring vårdskador. Det är tydligt att fler disponibla vårdplatser behövs. Men överbeläggningarna på regionens sjukhus är vanliga och på NU-sjukvården har det varit överbeläggning från juni till december.  Vi har tidigare haft ett initiativ  på regionstyrelsen om att skapa fler disponibla vårdplatser men fick tyvärr inte gehör. Denna höga beläggningsgrad ökar risken för vårdskador.

Regionens sjukhus ges långsiktiga och hållbara förutsättningar. Redan nu visar sjukhusen ett underskott. Att sjukhusen ska ägna sig åt sparplaner, åtgärdsplaner och överväga att minska personalen är inte okej och inte effektiv användning av regionens resurser.

Louise Åsenfors
Ersättare Regionstyrelsen

[instagram-feed]
facebook Twitter Email