Vi vann en seger!

Men det handlade endast om en delseger kopplat till lönesatsningar i Västra Götalandsregionen. Nu måste vi fortsätta lönesatsningar för andra grupper i regionen.

Den moderatledda regionledningen yrkade i regionfullmäktige att för 2022 avsätta 117 miljoner kr ur moderförvaltningen för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen, i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till övriga yrkesgrupper i sjukhusens dygnet-runt-vård. Det handlade om ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet-runt-vård.

Vi Socialdemokrater hade ett tilläggsyrkande till detta ärende som löd: Att ge regionstyrelsen i uppdrag att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma, så snart som möjligt, med en motsvarande lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnet-runt-vården. Detta tilläggsyrkande bifölls av regionfullmäktige.

Syftet med lönesatsningen vällovligt och målet är att långsiktigt säkra bemanningen i den samhällskritiska dygnetruntvården. Det handlar även att skapa en långsiktigt hållbar arbetssituation för att öka attraktionskraften för att fler ska arbeta kvar samt söka sig till dygnetruntvården. Men för oss är det viktigt att vi ser att de som arbetar i vården arbetar i team. Alla behövs!

Det är bekymmersamt när politiken ensidigt går in för att peka ut de grupper som ska få ökade lönesatsningar. Det innebär att grupper ställs mot varandra och teamen splittras. Dessutom kan satsningarna innebära att andra viktiga grupper missas.

Det finns yrkesgrupper som släpar efter extra mycket i lön. I Västra Götalandsregionen är 42 yrkesgrupper identifierade. Därför föreslår vi i budget för 2023 en särskild låglönesatsning på 50 miljoner kronor. Vi vill också se att karriärutvecklingsmodeller tas fram för alla yrkesgrupper och att dessa tydligt kopplas till löneutvecklingen.

För att stärka Västra Götalandsregionen som arbetsgivare och möjliggöra konkurrenskraftiga löner tillför vi under budget- och planperioden 1 240 mnkr. Hur fördelningen av medlen på bästa sätt kan ske ska bestämmas genom förhandlingar med de fackliga organisationerna. Det är så den svenska modellen är och det är så lönesatsningar blir mest rättvisa.

Louise Åsenfors
Ersättare i regionstyrelsen
Ledamot i personalutskottet

[instagram-feed]
facebook Twitter Email